Author: Autors

Read More

靜思語 JingSi par dzīves patiesību

要看清人生的道理 - 以布施心轉慳貪, 以慈悲心轉瞋恚, 以智慧心轉愚癡 yào kàn qīng  rén shēng de dào lǐ - yǐ  bù shī xīn zhuǎn qiān tān, yǐ  cí bēi xīn zhuǎn chēn huì, yǐ  zhì huì xīn zhuǎn yú chī Saproti dzīves patiesību – pārveido alkatību devībā, naidu līdzjūtībā un ignoranci gudrībā.